Algemene voorwaarden Storyflow

 1. DEFINITIES

1.1 In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer: Storyflow.works gevestigd te Waddinxveen nader te noemen Storyflow. Kamer van Koophandel 65888995
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst of product van Storyflow wenst af te nemen/afneemt.
Overeenkomst: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door Storyflow verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.

 1. ALGEMEEN

2.1 Deze algemene voorwaarden versienummer 180701 zijn geldig vanaf 1 juli 2018. Hiermee zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Storyflow vervallen.
2.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dat door Storyflow schriftelijk is bevestigd.
2.3 De leveringen van diensten worden geacht te zijn geschied op locatie zoals volgens opdracht is overeengekomen, alle betalingen dienen aldaar of door overschrijving op de door Storyflow aangegeven bankrekening te geschieden.
2.4 Afspraken met en toezeggingen van personeel van Storyflow of door Storyflow ingeschakelde derden binden Storyflow niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.
2.5 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Storyflow, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
2.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.
2.7 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Storyflow met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.8 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden Storyflow slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
2.9 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt een bericht van opdrachtgever per e-mail, sms of What’s app bericht hieraan pas gelijkgesteld indien Storyflow schriftelijk of via e- mail aangeeft inhoudelijk hiermee akkoord te gaan of indien daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan het in de bewuste e-mail, sms of What’s app bericht gestelde.
2.10 Uitgaande e-mails van Storyflow waarin staat vermeld dat aan deze e-mail geen rechten kunnen worden ontleend,  binden Storyflow op geen enkele wijze.

 1. OFFERTES

3.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend en 30 dagen geldig. Storyflow is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk of via e-mail heeft bevestigd of daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
3.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door Storyflow of door haar ingeschakelde derden gewerkte uren en de daadwerkelijk door Storyflow gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
3.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
3.4 Alle door Storyflow opgegeven prijzen zijn inclusief de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten, exclusief B.T.W., eventuele reis- en verblijfkosten, parkeergelden en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.5 Wanneer partijen niet schriftelijk anders haar overeengekomen, stelt Storyflow haar tarief vast volgens haar uurtarief van € 90.
3.6 Reistijd berekent zij voor de helft van het uurtarief door.
3.7 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.
3.8 Indien slechts voor een gedeelte van de uit te voeren opdracht gegevens, informatiedragers e.d. zijn overgelegd, is Storyflow niet gehouden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat voor het gedeelte van de opdracht waarvoor geen gegevens zijn overgelegd naar verhouding meer werk nodig is dan voor het gedeelte waarvoor wél gegevens zijn overgelegd.
3.9 Indien een opdracht uitblijft, behoudt Storyflow zich het recht voor de gemaakte voorbereidingsuren of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan, wanneer er sprake is van een minimale voorbereiding van drie uur (inclusief reistijd) van het project en alsdan in overleg met opdrachtgever naar gebruik en billijkheid berekend.
3.10 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Storyflow gerechtigd zijn om sinds de totstandkoming van de overeenkomst en voordat de gehele uitvoering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van datacommunicatietarieven, lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, evenals verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, welke voor Storyflow kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.
3.11 Alle ontwikkelingskosten, waarop bij offerte niet kon worden gerekend, die ontstaan ten gevolge van wijzigingen in de specificaties van opdrachtgever tijdens de ontwikkeling of die mochten ontstaan tijdens de uitvoering van de opdracht worden derhalve aan opdrachtgever doorberekend.

 1. OPDRACHTEN

4.1 Een gegeven opdracht bindt de opdrachtgever. Storyflow is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging of door daadwerkelijk uitvoering te geven aan de gegeven opdracht. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Storyflow kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Storyflow ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per e-mail, ander digitaal bericht of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Storyflow zijn bevestigd.
4.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden de volledige vergoeding voor de overeengekomen dienst of levering te voldoen. Dit betreft eenmalige (coachings)opdrachten, deelname aan workshops, trainingen en/of events.
4.4 Beide partijen kunnen een opdracht voor een langere of onbepaalde periode, altijd eenzijdig beëindigen.
4.5 Voortijdige beëindiging moet gemotiveerd en schriftelijk bevestigd worden. Hierbij zijn beide partijen gehouden aan een opzegtermijn van 1 maand.
4.6 Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft Storyflow recht op compensatie, waarbij de tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratie het uitgangsbedrag is. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden, worden onder voorbehoud ter beschikking gesteld aan opdrachtgever.
4.7 Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal Storyflow, desgevraagd en in overleg, zorgen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
4.8 Mocht deze overdracht extra kosten met zich meebrengen, dan haar deze voor rekening van opdrachtgever.
4.9 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.
4.10 Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden Storyflow eerst na schriftelijke acceptatie.
4.11 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
4.12 Storyflow behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden vallen onder de zorgplicht van Storyflow en in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
4.13 Opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig repeterende, al dan niet licht van elkaar afwijkende werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.
4.14 Alle andere opdrachten dan die gegeven voor bepaalde of onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of door op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.
4.15 Een overeenkomst aangegaan voor een bepaalde periode wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode als aanvankelijk overeengekomen indien opdrachtgever niet binnen twee maanden voor afloop van de contractperiode schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst te willen ontbinden. 

 1. LEVERINGEN/UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk “betaling”.
5.2 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Storyflow, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 6.
5.3 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Storyflow enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Storyflow bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en dit door Storyflow schriftelijk is bevestigd.
5.4 De eventueel door Storyflow te verwerken gegevens dienen tijdig en op door Storyflow aan te geven momenten, franco te worden afgeleverd aan het door haar aangegeven adres.
5.5 Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voor zover de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, op de overeengekomen tijd bij Storyflow wordt afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht. Indien ten gevolge van niet-tijdige levering/uitvoering van werk door opdrachtgever de opdracht slechts (tijdig) kan worden uitgevoerd door inschakeling van overwerk, spoedbestelling e.d., zal Storyflow daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet- tijdige levering door de opdrachtgever is Storyflow gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, dient door opdrachtgever te geschieden.
5.6 Alle leveringstijden worden door Storyflow steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Storyflow eventueel benodigde gegevens door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
5.7 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Storyflow kennis geeft, onverminderd het recht van Storyflow om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat Storyflow omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.
5.8 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Storyflow voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft Storyflow het recht de nakoming van alle verplichtingen tegenover de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Storyflow verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.
5.9 Storyflow is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Storyflow een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
5.10 Storyflow zal van alle relevante mondelinge gesprekken met opdrachtgever een besprekingsverslag maken en aan opdrachtgever zenden. Indien opdrachtgever niet binnen twee werkdagen na ontvangst van een bespreekverslag heeft gereageerd, zijn partijen aan de inhoud van dit bespreekverslag gebonden. Voor de juiste uitvoering van telefonische besprekingen, opdrachten, wijzigingen of aanvullingen van opdrachten wordt door Storyflow geen aansprakelijkheid aanvaard, tenzij deze telefonische contacten schriftelijk zijn bevestigd.
5.11 Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens Storyflow bij of voor opdrachtgever te werk gesteld personeel of ingeschakelde derden, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 10.000,– en van € 1.000,–, voor elke overtreding, per week dat de overtreding voortduurt.
5.12 Storyflow is gerechtigd, de gegevens en teksten van de opdrachtgever (al dan niet door Storyflow vervaardigd of samengesteld) die zij onder zich heeft, onder zich te houden totdat Storyflow voldoening heeft gekregen van alle kosten die zij besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere gegevens/teksten van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Storyflow ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.
5.13 Storyflow verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.
5.14 Indien tijdens de uitvoering van een door Storyflow aangenomen opdracht blijkt, dat ten gevolge van aan Storyflow onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Storyflow het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer- of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Storyflow reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.
5.15 Indien Storyflow een opdracht in onderaanneming uitvoert, is zij -tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen- gerechtigd om rechtstreeks contact op te nemen met de aanbesteder over de technische uitvoering van de opdracht.
5.16 Indien de werkzaamheden op de locatie van opdrachtgever dienen plaats te vinden, is opdrachtgever gehouden voor de benodigde faciliteiten zorg te dragen. 

 1. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

6.1 Indien de voortgang in de uitvoering van een opdracht door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door Storyflow een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte evenals de voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten worden gefactureerd op de termijnen waarop, indien geen vertraging zou zijn opgetreden, zou zijn gefactureerd. Mochten deze termijnen niet van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal het vorenbedoelde kunnen worden gefactureerd onmiddellijk na het verstrijken van de voor de uitvoering van de opdracht in kwestie normaliter benodigde tijd.
6.2 De met Storyflow overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds bij benadering en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
6.3 Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten luchtvaart, scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatie-bedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende computervirussen, storingen in of op het internet, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke toeleveringen aan Storyflow door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der toeleveringen, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Storyflow van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.
6.4 Ingeval van overmacht zal Storyflow daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, in welk geval opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Storyflow het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden. 

 1. KLACHTEN EN GARANTIE

7.1 Storyflow is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Storyflow als bindend.
7.2 Het indienen van klachten is slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk.
7.3 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering aan Storyflow worden gemeld, terwijl de verspreiding onverwijld dient te worden gestaakt c.q. het gebruik zoveel mogelijk dient te worden beperkt.
7.4 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
7.5 Opdrachtgever zal alle door Storyflow voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen.
7.6 Indien Storyflow een gebrek aan de geleverde prestatie aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op het declaratiebedrag te verlenen.
7.7 Storyflow aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
7.8 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Storyflow niet; met name zal Storyflow in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.
7.9 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplich-ting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.
7.10 Voor door derden door bemiddeling van Storyflow geleverde zaken is Storyflow nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de leverancier van de geleverde zaken verstrekte garantie.
7.11 Opdrachtgever zal nimmer op grond van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen. 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Storyflow draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Storyflow te verrichten werkzaamheden over een periode van twee maanden, of een evenredig deel daarvan.
8.2 Storyflow aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.
8.3 Storyflow aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de feitelijke inhoud van de door haar vervaardigde teksten, reclame- of andere (multi)media-uitingen.
8.4 Storyflow aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of op via het Internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te testen.
8.5 Evenmin aanvaardt Storyflow enige aansprakelijkheid voor verlies of verminking van via digitale informatiedragers of e-mail aangeleverde gegevens. Opdrachtgever of door of voor hem ingeschakelde derden dienen deze gegevens altijd op juistheid en volledigheid te controleren.
8.6 Opdrachtgever is gehouden Storyflow schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Storyflow instellen ter zake van schade ontstaan door of met het geleverde.
8.7 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting.
8.8 Door het geven van een opdracht tot het verwerken of aanpassen van bestaande teksten, verklaart opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Storyflow in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verwerking of aanpassing voortvloeiende.
8.9 Storyflow verplicht zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden, teksten en ontwerpen alsmede de haar toevertrouwde materialen, zoals digitale informatiedragers vertrouwelijk te behandelen en als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt. In gevallen waarin met kostbare of niet vervangbare unica gewerkt moet worden, dient opdrachtgever deze voor zijn rekening en risico te verzekeren.
8.10 Storyflow heeft geen bewaarplicht voor digitale bestanden, noch voor door opdrachtgever aangeleverde, noch voor door Storyflow of door ingeschakelde derden vervaardigde. Opdrachtgever is gehouden van alle door hem aangeleverde bestanden een kopie te behouden.
8.11 Voor onjuistheden in de opgave van rechten, kosten en onkosten door derden aan Storyflow of voor wijziging daarvan, is Storyflow niet aansprakelijk; eventuele (na)vorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever.
8.12 Adviezen worden door Storyflow naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.
8.13 Storyflow aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet-correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan Storyflow zijn medegedeeld of ter hand gesteld.
8.14 Storyflow aanvaardt voor door haar opgestelde begrotingen en prognoses geen enkele aansprakelijkheid voor de realisatie van de ingeschatte toekomstige ontwikkelingen.
8.15 Storyflow aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de gegenereerde response of het behaalde resultaat of marktaandeel afwijkt van de prognoses of verwachtingen, ook niet indien deze resultaten afwijken van de resultaten van eerdere tests.
8.16 Indien Storyflow namens opdrachtgever opdracht geeft tot levering van drukwerk, premiums of andere reclameartikelen of opdracht geeft aan derden tot het verrichten van werkzaamheden wordt door Storyflow geen enkele aansprakelijkheid genomen met betrekking tot de hoedanigheid van deze leveranties, ook niet wanneer deze leveranties door Storyflow aan opdrachtgever worden gefactureerd. Storyflow treedt ten deze slechts op als intermediair tussen opdrachtgever en leverancier.
8.17 Indien opdrachtgever een druk- of tekstproef voor akkoord heeft getekend neemt Storyflow geen aansprakelijkheid voor eventuele niet opgemerkte fouten.  

 1. EIGENDOMSRECHT EN COPYRIGHT

9.1 Het gebruiksrecht van te leveren teksten, reclame- of andere (multi)media-uitingen gaat -niettegenstaande de feitelijke aflevering- eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Storyflow gesloten overeenkomsten is nagekomen:
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde zaken zelf;
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Storyflow verrichte of te verrichten diensten;
– eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).
9.2 Na volledige betaling overeenkomstig het gestelde sub 9.1 komt aan opdrachtgever -met inachtneming van het in de navolgende artikelen gestelde- het overeengekomen gebruiksrecht van het geleverde toe.
9.3 Storyflow behoudt het auteursrecht van haar teksten, reclame- of andere (multi)media-uitingen, ontwerpen, ideeën, e.d. ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.
9.4 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, ideeën, schetsen, tekeningen, teksten e.d. alsmede de in het kader van de opdracht meegeleverde standaard software zoals fonts e.d. slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen.
9.5 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde teksten, reclame- of andere (multi)media-uitingen, ontwerpen, ideeën, schetsen, tekeningen, marketingstrategieën, communicatieconcepten, werkwijzen, adviezen e.d. slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook te handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.
9.6 Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht, beeldrecht en copyright, met betrekking tot de van Storyflow afkomstige of door Storyflow gebruikte teksten, reclame- of andere (multi)media-uitingen, ontwerpen, ideeën, schetsen, tekeningen, marketingstrategieën, communicatieconcepten, werkwijzen, adviezen e.d.. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Storyflow, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming hiervan van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten -openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen- is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Storyflow voorbehouden.
9.7 Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een tekst, reclame- of communicatie uiting van Storyflow te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen, ook niet wanneer het slechts een deel van het ontwerp, reclame- of communicatie-uiting van Storyflow betreft, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Storyflow. Storyflow kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, het betalen van een geldelijke vergoeding daaronder begrepen.
9.8 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoort het uitvoeren van een onderzoek naar bestaande octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en  portretrechten van derden niet tot de opdracht.
9.9 Storyflow is te allen tijde gerechtigd haar naam of copyrightvermelding op de tekst, reclame- of communicatie-uiting te (laten) vermelden of verwijderen; het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming de tekst, reclame- of communicatie-uiting zonder vermelding van de naam van Storyflow openbaar te maken of te vermenigvuldigen.
9.10 Storyflow heeft -tenzij zulks bij opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen- het recht haar teksten of gedeelten daarvan voor derden te gebruiken.
9.11 Storyflow heeft voor promotionele doeleinden het recht (gedeelten van) de door haar gerealiseerde teksten of communicatie-uitingen alsmede de naam van de opdrachtgever openbaar te maken.
9.12 Indien voor de uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt van modellen, stockfoto’s, teksten van derden of illustraties blijft het beeldrecht altijd bij het model c.q. het modellenbureau, het stockbureau of het agentschap. Het is opdrachtgever derhalve nimmer toegestaan het materiaal vaker te gebruiken dan waarvoor in het kader van de opdracht rechten zijn verkregen. Bij hergebruik dient opdrachtgever te allen tijde contact op te nemen met Storyflow.
9.13 Storyflow is gerechtigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aan BUMA/STEMRA of aan andere copyright- of beeldmerkbeheerders opgave te doen van de naam van de opdrachtgever, de titel van voor opdrachtgever verveelvoudigd materiaal en de aantallen, waarin die verveelvoudiging heeft plaatsgevonden.  

 1. BETALING

10.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Storyflow daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. Storyflow is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.
10.2 Alle betalingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in Euro te geschieden.
10.3 Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voor zover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
10.4 Indien kredietgeving ten onrechte wordt genomen, kan door Storyflow een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
10.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Storyflow moet maken ter verwezenlijking van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 150,-
10.6 Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Storyflow doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Storyflow zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Storyflow uitbesteden. Opdrachtgever verleent Storyflow reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.
10.7 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft Storyflow het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Storyflow te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien Storyflow aanleiding ziet zulks te verlangen. 

 1. GESCHILLEN

11.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat dit het geval is.
11.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Storyflow is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.